Daiwa 15 200J Left Fishing From JAPAN Seaborg REEL nqpfsj602-Per acqua salata


Daiwa (Daiwa) Spinning Lil Sivas More Than 14 2510Pe-H (2500 Size)

CESPIS

CEntro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza

Daiwa (Daiwa) Spinning Reel 16 Seruteto 1003 (1000 Size)

“Legalità e sicurezza, presupposti imprescindibili di una società civile.”


Chi può iscriversi all’Associazione

Il CESPIS si apre a tutti coloro che sono interessati ai temi della sicurezza […]
Daiwa (Daiwa) Spinning Lil 16 Kyatarina 5000

> ABEL 5 weight Fly Fishing Rod & Reel for 5, 6-weight & J W Hulme Pelle Case
Daiwa Tanacom 750 elettro-multi ruolo ruolo Marino Acqua Salata ruolo elektrorolle

Hatch bluwater Gen 2 Finatic Size 9 Plus Large Arbor Custom Shop Reel

Le nuove sfide in tema di sicurezza

Viviamo in un mondo sempre più globalizzato che, oltre a comportare evidenti benefici […]
Shimano 16 ANTARES DC HG RH RIGHT Hand Baitcasting Reel Fishing

La sicurezza integrata

In coerenza con questo approccio si rende necessario concentrare sempre di più l’attenzione […]
Abu Garcia Revo Skeet Reese Reel SKT-L Left Hand Excellent Rare Baitcasting Reel

> Notizie <

Used Abu Moram Sx 1600 C Ae 74
2018 NEW Shimano reel 18 Oshia Conquest CT 200 PG (right) from japan

L’istituzione del CESPIS

WFT Electra Pro 700pr HP elektrorolle multi ruolo al mare pesca, Angel Ruolo

Il Centro Studi Prevenzione, Investigazione e Sicurezza, con sede in Roma, si costituisce grazie alla volontà di liberi professionisti provenienti da apparati dello Stato ed esperti di settore che intendono contribuire, con attività di studio e di ricerca, ad accrescere nella società e in particolare nelle giovani generazioni la cultura della sicurezza e della legalità nei diversi ambiti della vita pubblica e privata.

Shimano ALDEBARAN 51 MGL baitcastrolle Finesse Ultralight Baitcaster

Quali sono gli obiettivi?

Daiwa SALTIGA BJ 200SHL Baitcasting Reel

Tra i Soci Fondatori è stata condivisa l’idea che: “Solo attraverso una sana diffusione della cultura della legalità e sicurezza, si può arrivare ad una società civile, preparata e consapevole.”
A tal fine, uno degli obiettivi portanti del Centro, sarà quello promuovere iniziative di collaborazione attiva ed indipendente con Atenei italiani ed europei, offrendo la possibilità agli studenti e dottorandi universitari di accrescere il loro bagaglio culturale attraverso la partecipazione a corsi di formazione, seminari di studio, convegni ed eventi anche in modalità e-learning.

Ari ‘T Hart ATH Fly Reel Galatin 3

Daiwa SALTIGA BJ 200SH Baitcasting Reel

> Vai alla Gallery <

>  Video CESPIS <

Shimano Calcutta Conquest 201HG LEFT Baitcasting Reel
  • 1
  • *Daiwa Daiwa electric reel Seaborg 800MJ
  • Daiwa Reel STEEZ A TW 1016H For Fishing From Japan
  • *Daiwa reel Leo Blitz 200J
  • 3
  • Daiwa Reel Steez Spinning Model type-I For Fishing From Japan
  • Nuovo SHIMANO Scorpion DC Left Handle Baitcasting Reel
Shimano 18 OCEA CONQUEST CT 200PG Right Handle

1

Condizione:
Nuovo: Oggetto nuovo, non usato, non aperto, non danneggiato, nella confezione originale (ove la confezione ... Maggiori informazionisulla condizione
Brand: Daiwa
Gear ratio: 4.8 Country of Manufacture: unknown
MAX Drag (kg): 8 MPN: Seaborg 200J Left
Weight(g): 460 UPC: 4960652956130
Daiwa SALTIGA BJ 100P-RM Baitcasting Reel

Shimano reel 13 Stellar SW 5000 HG F/S Japan,NEW,From Japan,free shipping

Daiwa (Daiwa) Soltist with dual axis reel counter ICS 103SH - L From Japan A977
Daiwa Freshwater Fishing Bait Reel T3 AIR 8.6R-TW Right-Handed Brand NEW

3

Daiwa 16 CATALINA 6500H Spinning Reel [Japan Import]